УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Со пристапот на интернет страницата FLIP.MK ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате yсловите за користење на содржините од нашиот магазин. Доколку не сте согласни со истите, ве молиме да не ги користите артиклите или било кои други информации од Lifrestyle магазинот.

Lifrestyle магазинот, како и целата негова оригинална содржина е во сопствеништво CYBER38.COM и како такви, се целосно заштитени по законите и регулативите за интелектуална сопственост. Строго се забранува секакво копирање на текст, слика или видео во друг медиум, портал или веб сајт без претходна дозвола од редакцијата на FLIP.MK.

Доколку добиете дозвола од нашата редакција за користење на текст, графика, слика или видео ова се правилата за користење:

– Текст: дозволено e користење на максимум 15% од содржината, но треба да се наведе изворот во првиот параграф и да се линкува до FLIP.MK
– Слика, Графика или Видео можат да се корист по добиената согласнот од редакцијата на FLIP.MK.

Доколку направите копија без дозвола од нашата редакција, се обврзувате да платите надомест за користениот материјал по фактура која ке ви биде доставена. Ако фактурата не биде платена во дадениот рок ќе ги искористиме сите законски процедури за наплата.

Lifrestyle магазинот FLIP.MK содржи линкови од други онлајн извори, кои не се во сопственост на FLiP.MK и затоа не зема одговорност за содржината и дејствијата на било кој од овие содржини.

FLiP.MK има право да ги модифицара и менува правилата и условите на користење во било кое време. Затоа пред да превземете некоја активност проверете ги правилата во условите за користење за да бидете во тек со истите.

error: Content is protected !!